Thị phần của công ty hiện tại ở Việt Nam là tạm ổn, chúng tôi muốn mở rộng thị trường ra nước ngoài. Câu hỏi của chúng tôi là: Thị trường nào trước? Bằng chiến lược nào? Với lộ trình nào? Mô hình nào?

If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Một buổi tiếp khách tàu nước ngoài của lãnh đạo cảng Đà Nẵng
Đỗ Hòa được giao nhiệm vụ hỗ trợ lãnh đạo cảng tiểp khách nước ngoài.

Từ kinh nghiệm cá nhân, tôi có thể nói rằng, bạn không phải đi tìm cơ hội ở đâu cả, chỉ bằng "siêng làm, siêng học" thì cơ hội sẽ tự tìm đến với bạn!

Read more: If you don't change the world, someone else will do it for you! (4)

Đăng Nhập