Module 9 là một module lớn của lớp CEO Chuyên Nghiệp, trang bị các kiến thức thuộc nhóm kỹ năng kinh doanh (làm thế nào để kiếm tiền từ thị truờng), thông qua việc vận dụng các kỹ năng: chiến lược, marketing, sales.

Kỹ năng hoạch định kinh doanh

Sau các nội dung đã đi qua từ Module 1 đến Module 8 (trong tổng số 28 module) theo trình tự logic với hy vọng mọi người dễ nắm bắt, học đến đâu có thể áp dụng đến đó:

- Nhận diện CEO
- Vai trò trách nhiệm của người CEO
- Các mục tiêu, chỉ tiêu thường được giao
- Các quyền hạn cần được giao quyền để thực thi công việc
- Hiểu những yếu tố nền tảng của một công ty và hiểu công ty "kiếm tiền" như thế nào.
- Năng lực lãnh đạo. Tập trung vào nhóm năng lực đặc biệt cần thiết để lãnh đạo doanh nghiệp trong giai đoạn chuyển hóa để có thể vượt qua chính mình và phát triển.
- Các phương thức mà CEO có thể tạo ra giá trị cho doanh nghiệp, trong đó có tạo ra giá trị từ hoạt động kinh doanh ngooài thị trường.

Thì hôm nay, chương trình bước vào giai đoạn "Hoạch Định Kinh Doanh", tức là học cách kiếm tiền từ thị trường một cách bài bản.

Module 9 là một module lớn, trang bị các kiến thức thuộc nhóm kỹ năng kinh doanh (làm thế nào để kiếm tiền từ thị truờng), thông qua việc vận dụng các kỹ năng: chiến lược, marketing, sales.

Và riêng bài tôi đang soạn và trình bày hôm nay 9-1, 9-2 thì về:
- Quan điểm hoạch định kinh doanh.
- Chiến lược tiếp cận thị trường (bắt đầu từ đâu)
- Chọn thị trường để kinh doanh (để hạn chế rủi ro).

Các bài sau sẽ là về Các tác lực tạo nên xu hướng thị trường, sơ đồ thị trường, chuỗi giá trị thị trường, phân tích khách hàng...

Hy vọng là có thể kết thúc công việc của hôm nay trước 11pm!

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập