Cập Nhật

Quản lý Mua và Hợp đồng

Chức năng Quản lý hoạt động mua và hợp đồng (contracting and purchasing, gọi tắt là chức năng CP) là chức năng quản lý nâng cao của hoạt động cung ứng vật tư và chức năng thương lượng hợp đồng của bộ phận thương mại, mà ta thường thấy trong các doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp có cấu trúc tổ chức truyền thống.

Đăng Nhập