Cập Nhật

Là một giám đốc mới vừa được đề bạt/vừa từ nơi khác về, tôi phải làm việc với đội ngũ lãnh đạo của công ty với nhiều người có thâm niên cao, nhiều người là lão làng, tôi nghĩ tôi cần được hỗ trợ về mặt kỹ năng, phương pháp lãnh đạo để có thể làm tốt vai trò như là một CEO chuyên nghiệp.

Đăng Nhập