Cập Nhật

Họp dự án

Trước hết phải xác định rằng dự án trong doanh nghiệp có nghĩa là một dự án đầu tư cơ sở hạ tầng, cũng có thể là một dự án phát triển thị trường mới hay phát triển sản phẩm mới, hoặc triển khai một ứng dụng CNTT mới.

Đăng Nhập