Cập Nhật

Biên bản họp

Biểu mẫu họp theo quan điểm chú trọng "hành động": bàn thì phải kết lại thành hành động, phải theo dõi kết quả hành động, bởi chỉ có hành động mới cho ra kết quả.

Đăng Nhập