Cập Nhật

Doanh nghiệp mới thành lập và đang trong quá trình xâm nhập thị trường, trở ngại của chúng tôi là một đối thủ mạnh, vì do họ đã hoạt động trong ngành nầy lâu năm. Tôi cần hỗ trợ để tìm ra phương thức cạnh tranh hữu hiệu với doanh nghiệp đối thủ kia và chia sẻ thị phần của họ?

Đăng Nhập