Cập Nhật

Danh mục những dịch vụ được IME Vietnam cung cấp cho khách hàng.

1. Tư Vấn.

Tư Vấn Chiến Lược

 •  Xây dựng chiến lược tập đoàn (corporate strategy)
 •  Xây dựng chiến lược kinh doanh (business strategy)
 •  Xây dựng chiến lược marketing (marketing strategy)

Tư Vấn Phát Triển Đội Ngũ

 •  Thiết kế cấu trúc tổ chức (organizational structure) và xây dựng mô tả trách nhiệm các chức năng (functional responsibilities); mô tả công việc các vị trí (job description)
 •  Xây dựng hệ thống, qui trình giao việc, đánh giá thành tích (goal, performance, appraisal).
 •  Xây dựng chính sách lợi ích nhân viên (renumeration policy)
 •  Xây dựng bộ tự điển tiêu chuẩn năng lực (competency framework)
 •  Xây dựng chính sách phát triển nhân tài (talent development management)
 •  Xây dựng hệ thống lương 3P (position, people, performance)
 •  Trắc nghiệm MBTI (MBTI survey)
 •  Phản hồi lãnh đạo 360 độ (leadership 360 degree feedback)

Tư Vấn Quản Trị Tài Chính

 •  Xây dựng hệ thống quản lý tài chính (financial management model)
 •  Xây dựng kế hoạch ngân sách (budget plan)
 •  Xây dựng chính sách quản lý tiền mặt, quản lý ngân quỹ (cash and treasury management process).
 •  Xây dựng chính sách quản lý đầu tư (capex policy)
 •  Xây dựng chính sách phân cấp phân quyền (manual of authority)

2. Huấn luyện kỹ năng.

 •  Huấn luyện phát triển năng lực CEO.
 •  Huấn luyện theo yêu cầu.

Vui lòng liên lạc với chúng tôi để biết thêm chi tiết.

IME Vietnam

Đăng Nhập