Cập Nhật

Công ty có đầy đủ bộ máy với một đội ngũ quản lý cấp trung, nhưng họ rât thụ động, việc gì cũng phải cần chỉ đạo và đốc thúc mới chạy.

Đăng Nhập