Cập Nhật

Doanh nghiệp hoạt động bình bình đã vài năm qua, doanh thu và lợi nhuận không tăng, hoặc tăng không đáng kể, hoặc có xu hướng giảm nhẹ. Chúng tôi cần xác định hướng hoạt động cho công ty trong những năm đến nhằm vừa để bảo vệ thị trường hiện tại của mình, đông thời tìm cơ hội phát triển, mở rộng thêm?

Login Form