Cập Nhật

Quản lý thành tích

Hiện có nhiều ý kiến trái chiều về phương thức, qui trình đánh giá thành tích cá nhân. Dù muốn dù không, bằng cách này hay cách khác, người nhân viên cần phải được giao việc và đánh giá kết quả thực hiện một cách nghiêm túc.

Đăng Nhập