Bài học của lớp CEO Chuyên Nghiệp hôm nay nói về Leadership. Tái cấu trúc, hay các chương trình sáng kiến chiến lược tạo ra những thay đổi nền tảng, mang tính đột phá đòi hỏi người dẫn dắt phải có năng lực leadership.

 

Systems thinkingBài tôi đang soạn hôm nay là bài 3 và 4 trong loạt bài học về Leadership của module 7.

Dù đã trễ nhưng tôi vẫn phải nán lại để tranh thủ soạn cho xong hai bài ngắn này vì sáng mai tôi có hẹn đến làm việc tại nhà máy một khách hàng ở một KCN ở Bình Chánh.

Năng lực leadership tôi cho là key quyết định sự thành công đối với các chương trình cải tổ sâu rộng của doanh nghiệp. Chẳng hạn như tái cấu trúc, hay các chương trình sáng kiến chiến lược tạo ra những thay đổi nền tảng, mang tính đột phá.

Trong hai bài học này tôi chia sẻ về hai nội hàm năng lực quan trọng của người lãnh đạo trong quá trình chuyển hoá doanh nghiệp. Đó là:
1. Năng lực kiến tạo ra cơ hội và điều kiện cho sự thay đổi (making the case for transformation)
2. Năng lực tư duy một cách hệ thống (systemically thinking).

Đa phần các chương trình cải tổ, thay đổi trong doanh nghiệp bị thất bại do mọi người thiếu quyết tâm, thiếu hợp tác là do năng lực 1.
Còn quản lý kém hiệu quả, sa đà vào chi tiết mất thời gian, trị không dứt bệnh là do 2.

Tuy nhiên, như tôi vẫn thường nói, năng lực leadership là phải rèn luyện, rèn để đi từ không đến có, từ có đến thành thói quen.

Vậy nếu tôi không dạy phần này trước, sau này các anh chị học quản lý chiến lược, marketing, sales, HR, finance, supply chain ... và các anh chị muốn áp dụng cái mới vào doanh nghiệp, công việc mình thì sẽ khó.

Đỗ Hoà - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập