IME VIETNAM xin giới thiệu Khung Cấu trúc Quản lý Doanh nghiệp (Corporate Management Framework) theo mô hình được các công ty, tập đoàn nước ngoài áp dụng.

Nhằm tiện cho việc tham khảo, chúng tôi xếp các bài viết theo chức năng như trong sơ đồ tổ chức các công ty. Các nội dung năng lực cần thiết để quản lý chức năng nào chúng tôi sắp xếp vào trong chức năng đó. Cách tiếp cận này vừa giúp người đọc nắm bắt được nội dung, vừa giúp hình dung được thứ tự cao thấp trong tổ chức doanh nghiệp, đồng thời cũng hiểu được bức tranh tổng thể của hoạt động quản lý doanh nghiệp.

Về mặt cấp độ, chúng tôi chia ra làm 3 cấp độ: cấp độ HĐQT, cấp độ Công ty, cấp độ Đơn vị Kinh doanh

Cấp độ Hội đồng quản trị là cấp độ chủ sở hữu của doanh nghiệp.

Cấp độ Công ty là cấp độ bộ máy tổ chức đầy đủ của một doanh nghiệp. Công ty có thể có một Đơn vị kinh doanh (1 business) hoặc nhiều đơn vị kinh doanh (2 business trở lên)

Cấp độ Business là cấp độ đơn vị kinh doanh. Cũng có thể là cấp độ công ty nếu doanh nghiệp chỉ có một đơn vị kinh doanh (1 business)

Trong tổ chức bộ máy của một doanh nghiệp, chúng tôi chia ra thành 3 khối: Khổi Tiếp thị và Bán hàng, Khối Chức năng Hỗ trợ và Khối Chuỗi cung cấp.

management framework

 

TINH HOA QUẢN TRỊ

Đăng Nhập