quản trị tài chính

Nội dung chương trình không nhằm trang bị kiến thức, phát triển năng lực chuyên môn cho các vị trí chuyên môn như giám đốc tài chính, kế toán trưởng ... mà chỉ dành cho CEO, chủ doanh nghiệp.

Nội dung khóa học hướng đến trang bị kiến thức tổng quan về tài chính doanh nghiệp, giúp cho CEO, Chủ Tịch công ty nắm được cách mà các công ty, doanh nghiệp nước ngoài thiết lập hệ thống quản lý tài chính doanh nghiệp.

Điểm khác biệt so với các chương trình đào tạo các vị trí thuộc chức năng quản trị tài chính, là nó cung cấp kiến thức hoạt động quản trị tài chính như là một phần của hệ thống quản lý doanh nghiệp, kết nối với việc quản lý hoạt động kinh doanh, và các chức năng khác, hình thành một hệ thống vận hành tự động và khép kín, sẵn sàng cho việc ứng dụng phần mềm.

Thời lượng chương trình có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội dung chương trình:

 • Quản trị tài chính là gì?
 • Chức năng quản trị tài chính trong doanh nghiệp
 • Kiến thức cơ bản về kế toán
 • Một số kinh nghiệm hay về tổ chức và quản lý tài chính
 • Các loại thông tin kế toán
 • Kế toán tài chính
 • Kế toán thuế
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán tài chính
 • Báo cáo tài chính
 • Quản lý vốn lưu động
 • Quản lý hiệu quả sử dụng vốn
 • Quản lý tín dụng khách hàng
 • Quản lý tồn kho
 • Phân tích báo cáo tài chính
 • Quản lý hiệu quả tài chính bằng phân tích tỷ lệ
 • Quản lý vốn lưu động
 • Thiết lập ngân sách vốn
 • Quản lý đầu tư
 • Bài tập thực hành
 • Xu hướng mới về quản lý tài chính.

Đăng Nhập