Hệ thống Thẻ điểm Cân bằng (balanced scorecards) là một công cụ quản lýị chiến lược, là một khung mẫu các mục tiêu công việc (scorecards) được kết nối với nhau như một sơ đồ chiến lược (strategy mapping) do David Norton và Robert Kaplan đề xuất.

Ai cần Hệ thống Balanced Scorecards?

  • Các doanh nghiệp quản lý theo mô hình Quản Lý Chiến Lược (Strategic Management), một mô hình được hầu hết các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới áp dụng.
  • Các doanh nghiệp áp dụng phương thức Quản Lý Theo Mục Tiêu (Management By Objectives) và/kết hợp với Quản Lý Theo Qui Trình (Management By Process).
  • Các doanh nghiệp định kỳ có xây dựng chiến lược như là một cơ sở để hoạch định, tổ chức, quản lý hoạt động của doanh nghiệp.

Nội dung công việc.

  • Phiên bản BSC đã được triển khai áp dụng thành công từ thực tế quản lý doanh nghiệp, được rút gọn và điều chỉnh phù hợp với từng doanh nghiệp, không thuần dựa trên sách vở vốn rườm rà, phức tạp, khó triển khai mà không hữu dụng.
  • Công cụ BSC mang tính hệ thống, sẵn sàng để tích hợp với các công cụ quản lý thuộc các chức năng khác như tài chính, nhân sự... để hình thành một hệ thống quản lý tự động.

Yêu cầu về năng lực chuyên môn.

  • Người triển khai phải có hiểu biết về quản lý bằng hệ thống tích hợp, có kinh nghiệm thực tế, để không lấy doanh nghiệp làm "chuột bạch".

Đỗ Hòa - Tư Vấn Quản Lý

Đăng Nhập