Một thực tế là lãnh đạo doanh nghiệp Việt Nam thường quan tâm và ưu tiên củng cố hệ thống quản lý hơn là chiến lược. Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn tại IME Vietnam, chia sẻ một số quan điểm về vấn đề nầy.

 

Đăng Nhập