Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn tại Tinh Hoa Quản Trị, phân tích và đề xuất định hướng phát triển cho thành phố Đà Nẵng.

Xin lưu ý rằng Chiến lược Đà Nẵng là đề án nghiên cứu thuộc chuyên đề tư vấn chiến lược địa phương của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, được xây dựng và chia sẻ như là một tài liệu tham khảo, không phải là tài liệu chiến lược phát triển chính thức của Thành Phố Đà Nẵng.

Video clip 6.

Phần nầy chúng tôi tổng hợp lại, hệ thống hóa lại nội dung định hướng chiến lược đã thực hiện, tập trung vào giá trị hoạch định (phát triển dựa trên hoạch định) và giá trị chiến lược (phát triển dựa trên sự đột phá).

(còn tiếp)

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập