Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn tại Tinh Hoa Quản Trị, phân tích và đề xuất định hướng phát triển cho thành phố Đà Nẵng.

Xin lưu ý rằng đây là đề án nghiên cứu của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, được xây dựng và chia sẻ như là một tài liệu tham khảo, không phải là tài liệu chiến lược phát triển chính thức của Thành Phố Đà Nẵng.

Video clip 4:

Clip nầy tiếp tục phần định hướng chiến lược của thành phố Đà Nẵng với nội hàm giá trị chiến lược, tức là Phát triển dựa trên đột phá.

Để có nội hàm của Phát triển dựa trên đột phá, chúng tôi thử định vị Đà Nẵng và chúng tôi đưa ra 6 kịch bản cho thành phố Đà Nẵng.

Sau đó, chúng tôi đánh giá tiềm năng của Đà Nẵng theo từng ngành kinh tế (23 ngành) và phân theo từng loại hoạt động (cung cấp nguyên phụ liệu, sản xuất và xây dựng, dịch vụ và nghiên cứu), để từ đó xác định những ngành kinh tế mà Đà Nẵng có tiềm năng, có lợi thế cạnh tranh.

Xin lưu ý là trong phần nầy, vì đây là chúng tôi với tính cách làm với mục đích giới thiệu phương thức, qui trình xây dựng chiến lược địa phương, nên chúng tôi đơn giản hóa giai đoạn đánh giá tiềm năng theo từng ngành kinh tế. Khi triển khai thực tế, chúng tôi sẽ phải làm việc với các ban ngành của địa phương để phân tích chi tiết hơn đối với từng ngành.

(còn tiếp)

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập