Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược tại Tinh Hoa Quản Trị, phân tích và đề xuất định hướng phát triển cho thành phố Đà Nẵng.

Xin lưu ý rằng đây là đề án nghiên cứu của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, được xây dựng và chia sẻ như là một case về chiến lược địa phương như là một trường hợp tham khảo, không phải là tài liệu chiến lược phát triển chính thức của Thành Phố Đà Nẵng.

Video clip 3.

Phần nầy chúng tôi giới thiệu và làm rõ khái niệm "Chiến lược địa phương".

Theo đó, chúng tôi cho rằng:

"Chiến lược của một địa phương là xâu chuỗi những hoạt động được hoạch định nhằm tạo ra lợi thế cạnh tranh mà nhờ đó mà địa phương ấy có thể phát triển bền vững".

Chúng tôi cũng làm rõ mục đích cuối cùng của Chiến lược địa phương là gì.

Theo đó, chúng tôi cho rằng:

"Mục đích cuối cùng của chiến lược địa phương là mang lại cuộc sống thịnh vượng về mặt vật chất, phong phú về mặt tinh thần, và sự an toàn cho cư dân của địa phương ấy"

Chúng tôi cũng chỉ ra bằng cách nào các địa phương đạt được mục đích của mình.

Chúng tôi cho rằng các địa phương đạt được sự thịnh vượng về mặt vật chất nhờ :

  • Triệt để khai thác những đặc thù của địa phương mình.
  • Khai thác một cách tối ưu những nguồn lực tại chỗ, kết hợp với thu hút nguồn lực từ những nơi khác.
  • Kết nối và lấy chiến lược quốc gia, chiến lược vùng làm đòn bẩy.

Từ những kết quả, thành tựu của các hoạt động kinh tế, địa phương lúc nầy có đủ nguồn lực để chăm lo đời sống tinh thần của người dân, cũng như là đầu tư vào việc đảm bảo sự an toàn cho cư dân.

Chúng tôi cũng giới thiệu các loại hình kinh tế và các vai trò mà từng địa phương có thể tham gia trong từng ngành.

Và để làm tiền đề cho chiến lược phát triển của địa phương, chúng tôi cũng thử xác lập một tầm nhìn cho thành phố Đà Nẵng và thử hoạch định các định hướng phát triển dựa trên 3 nội hàm.

  1. Phát triển cơ học
  2. Phát triển dựa trên hoạch định
  3. Phát triển dựa trên đột phá.

(còn tiếp)

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập