Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn tại Tinh Hoa Quản Trị, phân tích và đề xuất định hướng phát triển cho thành phố Đà Nẵng.

Xin lưu ý rằng đây là đề án nghiên cứu của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, được xây dựng và chia sẻ như là một tài liệu tham khảo, không phải là tài liệu chiến lược phát triển chính thức của Thành Phố Đà Nẵng.

Video clip 2.

Từ kết quả phân tích trên (Video clip 1), chúng tôi đặt các điều kiện hiện trạng của thành phố vào trong bối cảnh cạnh tranh liên vùng và khu vực. Để qua đó, chúng tôi đi đến nội dung đánh giá năng lực cạnh tranh so sánh của Đà Nẵng với công cụ SWOT, tức là đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và các mối đe dọa đối với TP. Đà Nẵng.

Như vậy, nội dung phần nầy là thống nhất và thu gọn các yếu tố cạnh tranh của Thành phố Đà Nẵng dựa trên các điều kiện tự nhiên, nội lực (con người, các hoạt động kinh tế hiện tại, hệ thống quản lý) và các lực tác động từ bên ngoài.

(còn tiếp)

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập