Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn tại Tinh Hoa Quản Trị, phân tích và đề xuất định hướng phát triển cho thành phố Đà Nẵng.

Xin lưu ý rằng đây là đề án nghiên cứu của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, được xây dựng và chia sẻ như là một tài liệu tham khảo, không phải là tài liệu chiến lược phát triển chính thức của Thành Phố Đà Nẵng.

Khung nội dung.

Tài liệu nầy bao gồm các nội dung lớn sau:

 1. Đặt vấn đề
 2. Mục tiêu
 3. Phân tích
 4. Chiến lược
 5. Kế hoạch thực thi

Nội dung chi tiết.

Video clip 1.

Trong Video Clip 1 nầy, chúng tôi trình bày 3 phần:

 1. Đặt vấn đề.
  Lý do và bối cảnh ra đời tài liệu nầy.
 2. Mục tiêu.
  Mục tiêu của đề án nghiên cứu nầy.
 3. Phân tích.
  Đã trở thành qui trình chuẩn trong bất kỳ tài liệu hoạch định chiến lược nào, quá trình hoạch định chiến lược luôn được bắt đầu bằng phần phân tích. Trong phần phân tích nầy chúng tôi phân tích các nội dung sau:

1. Phân tích tổng quan về TP. Đà Nẵng.
Bao gồm các nội dung sau:

 • Lịch sử hình thành, phát triển
 • Địa lý
 • Xã hội, Cộng đồng
 • Kinh tế

Mục tiêu của phần nầy là nhìn nhận lại quá trình hình thành và lộ trình phát triển của Đà Nẵng để từ đó nhận diện ra những đặc thù của thàn phố, kết hợp với đánh giá thực trạng về điều kiện địa lý, đặc điểm nguồn nhân lực, đặc thù của kinh tế địa phương.

Nội dung nầy cũng phân tích những nguồn lực tác động lên sự phát triển của Đà Nẵng như: các xu hướng chuyển động của thế giới, khu vực, định hướng của chiến lược quốc gia đối với TP. Đà Nẵng, và đồng thời cũng đánh giá tác động và hiệu quả của hệ thống quản lý.

Video 1.

(còn tiếp)

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập