Hai bài học hôm nay tôi tiếp tục Bước 2 và Bước 3, trong qui trình triển khai các chỉ tiêu, mục tiêu mà HĐQT, chủ sở hữu giao cho CEO vào thành hoạt động hàng hàng ngày của doanh nghiệp.

 

strategy tactics plan actionNội dung 2 bài hôm nay là phần tiếp của bài trước. Tức là từ Projection Plan (10 năm) chuyển thành Strategic Plan (5 năm) và từ Strategic Plan thành Operational Plan (từng năm) rồi từ Operational Plan vào các Functional Plan theo từng tháng một.

Từ kết quả trên, chúng ta có các chỉ số cho từng ngành hàng, từng đơn vị phòng ban chức năng mà các anh chị CEO có thể sử dụng làm KPI cho các phòng ban và cá nhân.

Quan điểm quản lý khoa học là chủ động, qua việc tính toán trước, chiếm hữu trước những gì cần chiếm hữu, và khoa học trong từng con số từng công việc đến từng người.

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập