Không ít người mơ hồ về mục đích và nhu cầu của việc hoạch định chiến lược. Dẫn đến họ không hoạch định cụ thể mà chỉ "để trong đầu", hoặc không nghiêm túc trong việc hoạch định. Cho đến khi doanh nghiệp đứng trước nguy cơ sụp đổ, còn người đứng đầu thì không biết vì sao.

Đăng Nhập