Quản lý năng lực để xây dựng và củng cố năng lực lõi, đồng thời chuẩn bị những năng lực cần thiết cho sự phát triển trong tương lai của doanh nghiệp là một sách lược quan trọng trong quản lý doanh nghiệp mà các quốc gia phát triển đã áp dụng từ lâu. Hiệu quả của nó được minh chứng bằng sự phát triển liên tục và bền vững hàng trăm năm của các tập đoàn, là sự thành công của những công trình đổi mới sáng tạo khoa học, là những dự án mới rất phức tạp, đòi hỏi trình độ năng lực chuyên sâu cao. Bao giờ thì doanh nghiệp Việt học được tư duy và cách làm này?

Đăng Nhập