Thời gian là hữu hạn, ai cũng có chừng ấy thời gian giống nhau. Hiệu quả của người CEO nằm ở khả nănq quản lý và sử dụng hiệu quả thời gian của mình.

 

Đăng Nhập