Ngày 12 tháng 09 năm 2011, Công ty dịch vụ nguồn nhân lực TALENTNET đã ký hợp đồng mua bản quyền sử dụng tài liệu Tiêu Chuẩn Năng Lực Marketing của Marketing Chiến Lược. Hợp đồng đã được ký kết bởi Talentnet Corporation và Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) và tài liệu dày 27 trang nầy cũng đã được chuyển giao cho TALENTNET.

TALENTNET là một công ty cung cấp các dịch vụ quản trị nhân lực hàng đầu của Việt Nam. Thông tin thêm về TALENTNET có thể tham khảo tại: www.talentnet.vn.

Chi tiết gói tài liệu nầy bao gồm:

  • Tài liệu Tiêu Chuẩn Năng lực Marketing (27 trang). Được cập nhật miễn phí trong 1 năm
  • Tài liệu hướng dẫn tổ chức và qui trình đánh giá năng lực marketing (marketing competencies assessment paneling guide)
  • Quyền sử dụng công cụ online Marketing Excellence Survey với mức phí ưu đãi.

Đăng Nhập