Hôm Thứ Ba, ngày 26 tháng 6 năm 2012 tại VP Coca-Cola Việt Nam, Tinh Hoa Quản Trị đã có buổi tiếp xúc và thảo luận với đại diện Coca-Cola Đông Dương về nội dung "Phát triển lãnh đạo".Tại các tập đoàn, công ty lớn trên thế giới, Phát triển Lãnh Đạo (leadership development), là một trong những nội dung hoạt động chính của chức năng Quản trị Nguồn Nhân Lực (human resource management).

seniormanagerThời gian gần đây, vai trò của chức năng Phát triển Năng Lực Lãnh đạo đã được nâng lên một bậc thông qua việc chuyên nghiệp hóa nhân sự phụ trách và về mặt tổ chức (reporting line) thì chịu sự quản lý độc lập của cấp vùng (regional level) thay vì nằm trong vùng trách nhiệm (accountabilty) của công ty con, công ty thành viên (subsidiary companies) tại các quốc gia.

Việc nâng tầm của chức năng Phát triển Năng lực Lãnh đạo đã thể hiện tầm vóc chiến lược, sự quan tâm của lãnh đạo tập đoàn trong việc chăm lo phát triển đội ngũ, đặc biệt là đội ngũ lãnh đạo cấp trung.

Tại nhiều công ty, tập đoàn lớn, người ta tin rằng chất lượng của đội ngũ lãnh đạo quyết định hiệu quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, đầu tư vào nội dung phát triển lãnh đạo cho đội ngũ lãnh đạo cấp trung-cao chính là đầu tư xây dựng lợi thế cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp.

Admin

 

Đăng Nhập