Leadership challenge

Nội dung này tập trung phát triển năng lực người giữ vị trí lãnh đạo để có thể dẫn dắt đội ngũ vượt qua những thách thức trước mắt, thích ứng với những thay đổi nhanh của môi trường kinh doanh. 

Chương trình LEADERSHIP CHALLENGE bao gồm các nội dung chính sau đây:

  1. Personal Leadership
  2. Making the case for transformation
  3. Thinking systemically
  4. Engaging others
  5. Building shared-vision
  6. Personal planning
  7. Taking action

Nội dung trên có thể được thiết kế cho chương trình huấn luyện từ 2-3 ngày, tùy vào yêu cầu.

Đăng Nhập