De Beers ad

Truyền thông marketing không chỉ tạo ra giá trị cho sản phẩm, dịch vụ, truyền thông marketing còn là công cụ xây dựng thương hiệu, là kênh duy trì mối quan hệ lâu dài giữa doanh nghiệp và khách hàng.

Phải nỗ lực rất lớn bạn mới tạo ra được những giá trị đặc biệt cho khách hàng. Nhưng những nổ lực như thế là vẫn chưa đủ, bởi giá trị ấy chỉ mới có bạn biết. Để những nổ lực ấy có ý nghĩa, có thể chuyển thành lợi nhuận, thì khách hàng cần phải biết, phải cảm nhận được. Và trình độ kỹ năng truyền thông marketing chính là quyết định tạo ra giá trị cảm nhận cao đến bao nhiêu.

Thời lượng chương trình: có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội Dung Chuyên Đề

Giới thiệu
Truyền thông và Marketing Mix
Phối hợp Truyền thông
Quảng cáo
Quản lý Thông tin và thấu hiểu Thị trường
Định vị/Bản đồ Cảm nhận
Sáng tạo Truyền thông
Thương hiệu và Xây dựng Thương hiệu
Bản Tóm tắt yêu cầu và Mục tiêu
Thấu hiểu Khách hàng/Mô hình Belief Dynamics
Quan hệ Quần chúng
Hoạch định Chiến dịch
Triển khai Thực thi
Làm việc với Agency
Truyền thông Nội bộ
SOSTAC

Đăng Nhập