Chiến lược kinh doanh

Chiến lược và Hoạch định Marketing (strategy and marketing planning) là nội dung cốt lõi cho định vị cạnh tranh, chiến lược kinh doanh, chiến lược marketing của doanh nghiệp.

Trong chương trình này chúng ta sẽ phân tích các yếu tố môi trường kinh doanh, phân tích và định vị năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, từ đó sẽ quyết định đưa ra sự lựa chọn cho chiến lược công ty (corporate strategy), chiến lược kinh doanh (business strategy), chiến lược cạnh tranh (competitive strategy) cho từng thị trường, từng kênh cho giai đoạn đến là gì.

Đây sẽ là bước định hướng cho chiến lược marketing (Marketing Mix) với sản phẩm/dịch vụ, kênh, giá , truyền thông, thương hiệu...

Thời lượng chương trình: có thể thực hiện trong khoảng từ 4 đến 6 buổi, tùy từng yêu cầu.

Nội dung chương trình:

Môi trường chiến lược
Chiến lược cấp Tập đoàn
Chiến lược Đa ngành
Chiến lược cấp Doanh nghiệp (chiến lược kinh doanh)
Chiến lược Cạnh tranh
Qui trình Hoạch định Chiến lược
Xây dựng Kịch bản
Phân tích Chu kỳ Thị trường
Phân tích Chuỗi Giá trị
Mô hình DPM
Mô hình Kinh doanh
Chiến lược Marketing
Chiến lược Chuỗi Cung cấp
Các lựa chọn Chiến lược Chức năng.
Thực hành Xây dựng Chiến lược
Thảo luận

Đăng Nhập