Từ khi chạy chương trình CEO Chuyên Nghiệp đến nay, tôi đặt ra mục tiêu phấn đấu là mỗi ngày cố gắng có một bài học, và bài hôm nay là "hiểu cách doanh nghiệp làm ra tiền".

bigstock Fishingmoney 84282758Ngắn thôi, có thể là một concept mới, một công cụ mới hay một qui trình mới, nhưng kèm theo là một bài tập.

Mục đích là nhằm đảm bảo chuyển tải hết nội dung vào trong 12 tháng, đồng thời để học viên luôn có bài mới hàng ngày.

Và bài hôm nay có tên là "Hiểu cách doanh nghiệp làm ra tiền".

Tôi cho rằng đây là kiến thức mà người quản lý công ty phải nắm được nếu muốn quản lý hướng đến hiệu quả, tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Trong bài này tôi chia sẻ về các hoạt động chính của một doanh nghiệp (value chain của doanh nghiệp) và cách mà CEO có thể tạo ra giá trị cho doanh nghiệp từ các công đoạn, các hoạt động này.

Phần này có sử dụng kiến thức quản trị tài chính (trung tâm lợi nhuận, trung tâm đầu tư, trung tâm chi phí) và cách chẻ nhỏ hoạt động để dễ quản lý, và các KPI để quản lý từng loại hình trung tâm trách nhiệm này.

Tôi cho rằng để quản lý hiệu quả về mặt tài chính, thì CEO phải có khả năng thiết kế và tổ chức hệ thống quản lý tài chính cho doanh nghiệp mình theo cách mà mình có thể quản lý được.

Nếu không thì sẽ bị tình trạng phổ biến là cũng có đầy đủ KPI nhưng không chủ động quản lý được hiệu quả tài chính của công ty.

Đỗ Hoà - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập