Quản lý nhân sự

Quản lý con người thì chỉ cần chọn đúng người, giao đúng việc, nói rõ mục tiêu, hướng dẫn phương pháp và sẵn sàng hỗ trợ khi cần, và cuối cùng là ghi nhận thành tích một cách xứng đáng.

Nhiều người đồng ý rằng trong tất cả các công việc quản lý, quản lý con người là việc phức tạp nhất. Tuy thế, thế giới người ta đã cất công nghiên cứu và họ đã hình thành một hệ thống quản lý con người rất khoa học.Không phải quẹt thẻ chấm công khi ra vào, không phải đứng kè kè cạnh bên để giám sát, họp hành không phải đe nẹt, hò hét hay dọa dẫm, cũng chẳng phải dụ dỗ hay cho quà.

Theo đó, nhiệm vụ của người quản lý là "chỉ cần chọn đúng người, giao đúng việc, nói rõ mục tiêu, hướng dẫn phương pháp và sẵn sàng hỗ trợ khi cần, và cuối cùng là ghi nhận thành tích một cách xứng đáng".

Tuy nhiên, nói chỉ một câu vậy chứ mà thực hiện thì cũng phải mất không ít công sức.

  • Để "chọn đúng người" thì phải xây dựng hệ thống, qui trình và chính sách về tuyển dụng (recruitment policy) với tiêu chuẩn năng lực cụ thể (competency framework).
  • Để "giao đúng việc" thì phải có chiến lược (strategy) và kế hoạch công việc (functional plan), và kế hoạch thực thi (implementation plan).
  • Để "nói rõ mục tiêu" thì phải xây dựng một hệ thống các chỉ tiêu hoàn thành công việc (KPI).
  • Để "hướng dẫn phương pháp" thì phải xây dựng và chuẩn hóa các qui trình xử lý công việc (standardized working process), phải có chính sách đào tạo (training policy).
  • Để "hỗ trợ khi cần" thì cấp trên phải giỏi hơn cấp dưới, tức là phải có dàn quản lý có năng lực (competent management team).
  • Còn để "ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng" thì phải có hệ thống đánh giá thành tích (performance management) và chính sách tưởng thưởng (bonus and remuneration policy).

Công cụ quản lý con người thì cơ bản là thế, có đơn giản?

Đỗ Hòa

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập