Chiến lược dành cho các khách hàng là doanh nghiệp kinh doanh một ngành hàng, một thị trường, hoặc là chiến lược ngành hàng của một tập đoàn đa ngành.

Chiến Lược của Một Đơn Vị Kinh Doanh.

Phù hợp với đối tượng:

 • Các doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh trong phạm vi một ngành hàng.
 • Các doanh nghiệp hoạt động kinh doanh nhiều sản phẩm nhưng chỉ phục vụ cho một thị trường nhất định (đáp ứng một nhu cầu với nhiều sản phẩm khác nhau).

Chiến lược doanh nghiệp bao gồm thực hiện các nội hàm sau:

 • Phân tích môi trường vĩ mô (chính trị, kinh tế, xã hội, công nghệ, môi trường, pháp lý)
 • Phân tích môi trường vi mô (thị trường và khách hàng, đối thủ cạnh tranh, đối tác, chuỗi giá trị, sơ đồ thị trường)
 • Phân tích thực trạng doanh nghiệp, xác định năng lực lõi, điểm mạnh điểm yếu.
 • Hoạch định chiến lược kinh doanh (chiến lược cạnh tranh)
 • Xây dựng gói giải pháp giá trị.
 • Định hướng chiến lược thương hiệu.
 • Định hướng chiến lược marketing và bán hàng (bao gồm hệ thống phân phối, dịch vụ khách hàng, chính sách giá, chiến lược truyền thông)
 • Định hướng chiến lược chuỗi cung cấp (R&D, sản xuất, cung ứng).
 • Kế hoạch nguồn lực.
 • Kế hoạch ngân sách.
 • Lộ trình thực thi.
 • Kế hoạch thực thi.

Đỗ Hòa - Tư Vấn Chiến Lược

Đăng Nhập