Bài hôm nay là phần chính của Module 13: Cascading Objectives (chuyển tải các mục tiêu vào hoạt động doanh nghiệp).

 

cascading objectivesCác bài trước tôi nói về Strategic Plan và Operational Plan. Còn bài này thì tôi đi vào công việc cụ thể của việc hoạch định hoạt động của doanh nghiệp: Chuyển tải các mục tiêu vào thành những kế hoạch hoạt động cụ thể.

Tức là chuyển tải các mục tiêu vào hoạt động hàng ngày của từng chức năng, từng phòng ban, từng con người.

Đây là tiền đề, là cơ sở để xây dựng hệ thống KPI. Triển khai bước này tốt thì có hay không có triển khai theo phương pháp BSC là không quan trọng.
Bởi cái quan trọng là đạt được các mục tiêu đề ra chứ không phải là làm đúng qui trình.

Nội dung công việc này cũng là khung sườn cho một doanh nghiệp "vận hành tự động".

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập