Bài học của chương trình huấn luyện CEO Chuyên Nghiệp hôm nay nói về Phân tích Value Chain. Phân tích chuỗi giá trị thường nhìn ra cơ hội kinh doanh, cơ hội tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp (cắt lỗ, tăng giá...), nên cần sự tham gia của lãnh đạo cấp cao trong doanh nghiệp.

Chuỗi Giá trị

Bài hôm nay tôi chia sẻ về một nội dung mà tôi cho là cực kỳ quan trọng. Bởi nó là nền tảng để có một Phân khúc thị trường tốt, là cơ sở cho việc xây dựng Value Proposition và chiến lược truyền thông, và là cơ sở cho các quyết định chiến lược. Đó là Chuỗi Giá Trị (Value Chain).

Ứng dụng mở rộng cho việc phân tích Cuỗi Giá trị giúp người kinh doanh xác định có vai trò thành viên thống trị chuỗi giá trị thị trường.
Ra kinh doanh mà không xác được vai trò của những ngưười này là thua luôn, không bán được hàng.

Ứng dụng mở rộng cũng giúp chúng ta xác định quá trình và vai trò của từng thành viên tham gia vào việc đưa ra quyết định mua, kể cả là các member không mua mà chỉ tác động.

Ứng dụng mở rộng khác cung cấp đầu vào cho kế hoạch tài chính, tính toán chi phí và giá vốn, cũng như lã lãi biên. Từ đó giúp người kinh doanh xây dựng kế hoạch cho các dự án kinh doanh với các con số tương đối đáng tin cậy, thay vì chỉ ước chừng.

Và các yếu tố trên cũng chính là cơ sở cho CEO đưa ra các quyết định về chiến lược (thị trường, tiềm năng lợi nhuận, năng lực cần thiết...)

Trải nghiệm của bản thân tôi khi triển khai phân tích Value Chain cho thấy rằng, muốn sử dụng công cụ này hiệu quả thì phải là người có thẩm quyền và trách nhiệm cao trong doanh nghiệp như CEO, trực tiếp tham gia.

Bởi anh em quản lý cấp trung thì họ thường né, vì ngại phải gánh thêm việc (thêm sản phẩm, thêm thị trường), và phải nhận thêm chỉ tiêu tài chính.
Bởi vì phân tích Value Chain thường nhìn ra cơ hội kinh doanh, cơ hội tối ưu hóa tài chính doanh nghiệp (cắt lỗ, tăng giá...).

Đỗ Hòa - Chương Trình Huấn Luyện CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập