Các giải pháp quản lý của Tinh Hoa Quản Trị giúp ứng dụng các tiến bộ của khoa học quản trị thế giới vào doanh nghiệp, giúp quản lý công ty một cách hiệu quả.

Mô Hình Tổ Chức Kinh Doanh

  • Trên cơ sở chiến lược và điều kiện nguồn lực của doanh nghiệp, Tinh Hoa Quản Trị vận dụng bề dày kinh nghiệm tích lũy qua nhiều năm, trãi nghiệm đa dạng cả về ngành hàng, lẫn mô hình tổ chức từ doanh nghiệp trong nước cho đến doanh nghiệp đa quốc gia để đưa ra đề xuất tư vấn mô hình kinh doanh (business model), bộ máy tổ chức với sự phân công hợp lý, qui trình hoạt động tối ưu phù hợp với từng giai đoạn phát triển của doanh nghiệp.

Quản Lý Đội Ngũ Nhân Sự Cao Cấp

  • Hệ thống Chuẩn Năng Lực Lãnh Đạo (Leadership Competencies) của Tinh Hoa Quản Trị cộng với kinh nghiệm quản trị của các tập đoàn hàng đầu thế giới, sử dụng các qui trình và phương pháp khoa học, các công cụ quản lý giúp lãnh đạo doanh nghiệp phát triển năng lực lãnh đạo của đội ngũ cán bộ trung-cao cấp của doanh nghiệp, tối ưu hóa năng lực của đội ngũ, phục vụ cho mục tiêu phát triển lâu dài.

Hệ Thống KPI

  • Rút ra từ những trãi nghiệm thực tế trong việc triển khai thực hiện chiến lược của các công ty, tập đoàn hàng đầu thế giới, Tinh Hoa Quản Trị đề ra giải pháp tư vấn giúp khách hàng chuyển tải mục tiêu và chiến lược thành hệ thống KPI xuyên suốt bộ máy tổ chức.

Hệ Thống Phân Cấp Phân Quyền

  • Tinh Hoa Quản Trị đề ra giải pháp tư vấn giúp doanh nghiệp xây dựng hệ thống phân cấp, phân quyền nhằm giúp giảm tải công việc cho CEO, và giúp tăng hiệu quả hoạt động của bộ máy.

Hệ Thống Quản Trị Tài Chính Doanh Nghiệp

  • Tinh Hoa Quản Trị giúp lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức hệ thống quản trị tài chính doanh nghiệp theo mô hình Responsibility Center, gắn liền với kế hoạch ngân sách và ứng dụng kế toán quản trị trong việc quản lý điều hành.

Văn Hóa Doanh Nghiệp

  • Tại Tinh Hoa Quản Trị, quan điểm của chúng tôi là không tách văn hóa doanh nghiệp ra khỏi chiến lược công ty. Chúng tôi đưa ra giải pháp tư vấn giúp doanh nghiệp xác định những giá trị văn hóa mà doanh nghiệp cần phải có để hoạt động hiệu quả và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện.

Qui Trình Quản Lý Điều Hành

  • Bằng kiến thức và kinh nghiệm thực tế tích lũy được từ hệ thống quản trị khoa học của các tập đoàn hàng đầu thế giới, với kinh nghiệm quản lý doanh nghiệp Việt Nam được tích lũy qua nhiều năm, Tinh Hoa Quản Trị có thể đưa ra giải pháp tư vấn giúp lãnh đạo doanh nghiệp điều chỉnh phương thức quản lý điều hành doanh nghiệp phù hợp với hệ thống quản lý mới. Với qui trình nầy, các CEO có thể quản lý toàn bộ hoạt động doanh nghiệp một cách chặc chẻ, có hiệu quả mà không cần phải can thiệp sâu vào một nghiệp vụ nào, giúp các CEO có thêm thời gian để tập trung vào các công việc khác quan trọng hơn.
    Nội dung nầy là điểm khác biệt trong gói giải pháp Hệ thống quản lý doanh nghiệp của Tinh Hoa Quản Trị, vốn chưa được giảng dạy tại Việt Nam.

TINH HOA QUẢN TRỊ

Comments powered by CComment