Tinh Hoa Quản Trị

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam) là một Công ty chuyên về tư vấn quản lý doanh nghiệp, có bề dày hoạt động trên 10 năm.

huấn luyện

Bài học của chương trình

Bài 2 thuộc Module 9 của lớp online

Bài học hôm nay của lớp

Nội dung bài học lớp

Bài 9-14 của lớp

Nội dung bài học của chương trình huấn luyện

Bài học của chương trình huấn luyện

Bài hôm nay tôi nói về Hệ Thống Trách Nhiệm trong công ty và Định Vị

Bài này bắt đầu phần Strategic Planning nên tôi chia sẻ với mọi người một mẫu Business Projection mà tôi đã tự

...

Hai bài học hôm nay tôi tiếp tục Bước 2 và Bước 3, trong qui trình triển khai các chỉ tiêu, mục tiêu mà HĐQT, chủ sở hữu giao cho CEO và...

Nếu bạn có kiến thức cơ bản về

Bởi vì thiếu một nhận thức đúng đắn về quá trình này, nhiều CEO vào công ty hàng ngày chỉ để giải quyết sự vụ phát sinh hàng ngày. Thay vì tổ

...

Bài hôm nay là phần chính của Module 13: Cascading Objectives (chuyển tải các mục tiêu vào hoạt động doanh nghiệp).

Bài học của lớp

Bài học lớp

Chương trình huấn luyện

2 bài học của chương trình

Đáp ứng yêu cầu của nhiều anh chị, chúng tôi tổ chức chương trình huấn luyện đặc biệt với tên gọi

...

Với người có khả năng vận dụng tốt, thì chỉ riêng nội dung Module 8 này thôi, học viên có thể tạo ra giá trị cao gấp nhiều lần so với học phí và

...

Module 9 là một module lớn của lớp

Page 1 of 2