Nhân tài (talent) là tải sản có giá trị cao và là của hiếm của một doanh nghiệp, do vậy nhân tài cần được phát hiện sớm, cần được bổ sung kiến thức và kỹ năng, cần được rèn luyện, cọ xát thử thách để có thể tỏa sáng và tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Chính sách phát triển nhân tài mang lại những lợi ích gì cho doanh nghiệp?

  • Gúp phát hiện sớm, và có chính sách quản lý sớm để không bị "chảy máu chất xám", không bị tình trạng "mình đào tạo cho người khác hưởng".
  • Giúp chủ động về nguồn lực kế thừa, hạn chế các hệ quả xấu, tác động tiêu cực đối với doanh nghiệp do phải dùng người không phù hợp, bố trí nhân sự quản lý không đủ tiêu chuẩn năng lực, dùng người mà không biết trước họ có thể làm gì, mạnh yếu ra sao.
  • Chủ động về nguồn lực có năng lực cần thiết cho những ý đồ phát triển, mở rộng công ty về lâu dài.

Nội dung công việc.

  • Xây dựng các chính sách, qui trình, công cụ đánh giá, sàn lọc nguồn nhân lực để phát hiện nhân tài tiềm ẩn (GAPS).
  • Xây dựng các chính sách, qui trình (IDP - individual development programme)
  • Kế hoạch hành động (development action plan) để quản lý, phát triển năng lực nhân tài tiềm năng.
  • Xây dựng các chính sách quyền lợi nhằm giữ chân nhân tài, giữ chân các cá nhân có triển vọng thành lãnh đạo.

Yêu cầu về năng lực chuyên môn.

  • Có năng lực xây dựng và tích hợp hệ thống quản lý doanh nghiệp, có thể tích hợp các công cụ khác nhau, tránh tình trạng các công cụ chức năng khác nhau từ nhiều nguồn khác nhau, không thể tích hợp được với nhau gây lãng phí.
  • Các chính sách, qui trình và công cụ với tiêu chuẩn quốc tế, đã được các tập đoàn hàng đầu thế giới sàn lọc và áp dụng, không thuần từ sách vở, lý thuyết.
  • Có năng lực và kinh nghiệm đủ sâu để giải quyết những vướng mắc trong quá trình triển khai và vận hành.

Tinh Hoa Quản Trị (IME Vietnam)

Đăng Nhập