Bộ Tiêu chuẩn Năng lực (competency framework) là một bộ thước đo các loại kỹ năng mà nhân sự của doanh nghiệp đang và sẽ cần để hoạt động. Tiêu chuẩn năng lực là một nền tảng để chuyên nghiệp hóa và phát triển năng lực của đội ngũ CBNV doanh nghiệp.

Lợi ích và ứng dụng của bộ Tiêu chuẩn Năng lực (competency framework) bao gồm:

  • Chuẩn hóa các yêu cầu về kỹ năng và chuyên môn cho từng vị trí công việc.
  • Là thước đo để đánh giá trình độ năng lực chuyên môn thực tế của các cá nhân so với yêu cầu công việc.
  • Định hướng việc học tập phát triển năng lực của nhân viên, giúp nhân viên chủ động xây dựng kế hoạch phát triển sự nghiệp bản thân.
  • Là cơ sở để đánh giá khi cần đề bạt, bổ nhiệm, tuyển dụng nhân sự.
  • Là công cụ để xây dựng năng lực cạnh tranh bền vững cho doanh nghiệp dựa trên chất lượng của nguồn nhân lực.

Yêu cầu chuyên môn.

  • Có kiến thức tiêu chuẩn năng lực theo tiêu chuẩn quốc tế (world-class standards) được các tập đoàn đa quốc gia áp dụng.
  • Nắm vững nhiều phương thức quản lý doanh nghiệp khác nhau, hiểu các yêu cầu về năng lực, tiêu chuẩn và đặc thù của từng vị trí đối với từng loại hình doanh nghiệp khác nhau.
  • Kinh nghiệm thực tế, phù hợp với nhu cầu của từng doanh nghiệp, không thuần lý thuyết, sách vỡ.

TINH HOA QUẢN TRỊ (IME Vietnam)

Đăng Nhập