mục tiêu kinh doanh

Làm rõ một thuật ngữ, một khái niệm quản lý doanh nghiệp tuy đơn giản nhưng vẫn còn nhiều người chưa hiểu rõ, nhầm lẫn.

Trong cơ chế thị trường doanh nghiệp thường có hai cấp mục tiêu:

1) Cấp công ty;

2) Cấp điều hành.

Mục tiêu của cấp công ty thường thấy trong phần báo cáo hàng năm của công ty. Mục đích của bản mục tiêu nhiệm vụ nầy nhằm vào cổ đông, thường không có ý nghĩa chỉ đạo công việc trong thực tế.
Bản mục tiêu ở cấp điều hành mới là bản thật sự có ý nghĩa, nó thật sự chi phối từ suy nghĩ đến hành động của các cấp điều hành công ty.

Thông thường bản mục tiêu thường bao gồm những phần sau đây:

1. Đóng góp hoặc vai trò của doanh nghiệp về:

  • Lợi nhuận (nêu cụ thể), hoặc
  • Dịch vụ, hoặc
  • Cơ hội tìm kiếm

2. Xác định quy mô kinh doanh

Xác định quy mô công việc kinh doanh tốt nhất là dưới hình thức số lợi nhuận mà bạn tạo ra, hoặc nhu cầu cần phải đạt được, hơn là chỉ mô tả công việc cần làm.

3. Năng lực chuyên môn vượt trội.

Đây chính là khả năng chuyên môn, kỹ năng cốt lõi đã tạo ra những thành công từ quá khứ đến hiện tại. Năng lực chuyên môn có thể bao gồm một lĩnh vực hoăc một số kỹ năng nổi bật so với đối thủ cạnh tranh.

4. Những chỉ định cho tương lai.

  • Điều gì doanh nghiệp sẽ làm
  • Điều gì doanh nghiệp có thể sẽ làm
  • Điều gì doanh nghiệp sẽ không bao giờ làm.

Đỗ Hòa - Tư Vấn Kinh Doanh

Đăng Nhập