Clip bài học với nội dung:

  • Vai trò và trách nhiệm của một CEO trong doanh nghiệp.
  • 5 năng lực cần thiết của một CEO trong môi trường kinh doanh đặc thù của Việt Nam.

Giảng Viên: Đỗ Hòa
Chương trình huấn luyện: CEO Chuyên Nghiệp
Trích từ: https://www.nangluclanhdao.com

Đăng Nhập