Clip bài học cách đánh giá doanh nghiệp qua 3 tiêu chí

  • Ba yếu tố nền tảng của doanh nghiệp (hoạt động kinh doanh, nguồn lực, hệ thống quản lý)
  • Checklist kèm theo bài để hỗ trợ ứng dụng.

Đăng Nhập