Phát triển năng lực lãnh đạo

Hy vọng là mọi người đã có một kỳ nghỉ Tết vui vẻ. Chúng tôi lại tiếp tục sứ mệnh "truyền nghề" với các lớp huấn luyện kỹ năng tiếp theo trong sê-ri huấn luyện kỹ năng marketing và các kỹ năng quản lý, lãnh đạo khác, như dưới đây.

Marketing không chỉ là quảng cáo, tiếp thị, tổ chức sự kiện và chạy khuyến mại ... như nhiều người lầm tưởng, và đây là lý do vì sao mà ít doanh nghiệp thành công, vì sao mà Việt Nam chúng ta ít có thương hiệu mạnh đi ra ngoài thế giới. Chuỗi khóa học marketing này sẽ thay đổi nhận thức của bạn về marketing.

Các lớp tiếp theo chuỗi các lớp trước Tết:

 • Lớp MA3.4 Customer Value Proposition. Thiết kế Đề Xuất Giá Trị Dành Cho Các Nhóm Khách Hàng Mục Tiêu.
 • Lớp MA3.5 Channel Management. Quản Trị Kênh Phân Phối Trong Thời Đại Đa Kênh.
 • Lớp MA3.6 Pricing Strategy. Chiến Lược Giá Để Tối Ưu Hóa Lợi Nhuận.
 • Lớp MA3.7 Marketing Communications. Truyền Thông Marketing Truyền Thống và Số Hóa
 • Lớp MA3.8 Marketing Implementation. Tổ Chức Triển Khai Marketing Thành Công.
 • Lớp HR3.0 Strategic Human Resource Management. Quản Trị Nguồn Nhân Lực Để Phát Triển Bền Vững.
 • Workshop BP2.0 Business Planning. Hoạch Định và Thực Thi Thành Công Chiến Lược và Kế Hoạch Kinh Doanh
 • Lớp FN3.0 Financial Management For Boss. Quản Trị Tài Chính Dành Cho Sếp.

Các lớp dự tính sẽ mở:

 • BR1.0 Brand Management. Xây Dựng và Quản Trị Thương Hiệu
 • LD1.0 Leadership Development. Phát Triển Năng Lực Lãnh Đạo Để Dẫn Dắt Thay Đổi Trong Doanh Nghiệp
 • CC1.0 Coaching For Performance. Kèm Cặp Phát Triển Đội Ngũ.
 • SA1.0 Sales Management. Quản Lý Bán Hàng.

Đăng Nhập