Tóm tắt nội dung và ứng dụng của công cụ ANSOFF, một công cụ thường được dùng rất phổ biến trong việc hoạch định chiến lược.

Ansoff MatrixAnsoff xác định 4 khả năng doanh nghiệp có thể xem xét để xác định mục tiêu marketing:

 1. Bán sản phẩm hiện có vào thị trường hiện hữu.
  Tức là thâm nhập thị trường hữu hiệu hơn. Chẳng hạn mở thêm nhiều điểm bán hàng.
 2. Mở rộng sản phẩm hiện có ra thị trường mới.
  Tức là khai phá thêm thị trường mới nhưng cũng chỉ với sản phẩm hiện có.
 3. Phát triển sản phẩm mới vào thị trường hiện hữu.
  Có nghĩa là tăng thêm số lượng sản phẩm thêm vào số lượng sản phẩm hiện có để phục vụ cho thị trường hiện đang có.
 4. Phát triển sản phẩm mới để mở thị trường mới.
  Tức là đa dạng hoá hoạt động kinh doanh. Khả năng nầy tạo ra nhiều cơ hội để doanh nghiệp phát triển kinh doanh, nhưng cũng hàm chứa nhiều rủi ro do doanh nghiệp nhảy vào một lĩnh vực hoàn toàn mới.

Mục tiêu marketing là những cam kết số lượng, thường được đưa ra như là những tiêu chuẩn để đánh giá hoàn tất nhiệm vụ trong một khoảng thời gian, hoặc là những điều kiện phải hoàn thành trước một mốc thời gian được đặt ra. Tiêu chuẩn hoàn tất nhiệm vụ thường được đặt ra dưới dạng khối lượng hàng bán ra, doanh thu bán hàng hoặc những chỉ số lợi nhuận khác. Còn điều kiện phải hoàn thành thường là một tỉ lệ phần trăm thị phần và một số cam kết khác như là phần trăm trên tổng số cửa hàng thuộc mạng lưới phân phối.

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập