Nói đến quản lý tài chính, nhiều người trong chúng ta thường nghĩ ngay đến hệ thống sổ sách kế toán. Thực ra, sổ sách kết toán chỉ là một công cụ tài chính giúp ghi nhận các phát sinh và báo cáo theo qui định của pháp luật. Theo chúng tôi, điều quan trọng hơn đối với việc quản lý doanh nghiệp về mặt tài chính chính là mô hình quản lý tài chính (finance management model).

Một cách dễ hiểu, mô hình quản lý tài chính trả lời cho câu hỏi: Anh quản lý tài chính công ty như thế nào? Từ mô hình của hệ thống quản lý tài chính tổng quát người ta mới triển khai thành các qui trình, chính sách, tiêu chuẩn, qui định, biểu mẫu, sổ sách ghi chép.

Từ những nội dung công việc trên, để giảm tải người ta tự động hóa bằng phần mềm (phần mềm kế toán, phần mềm quản lý tài chính, ERP...). Như vậy trước khi đi vào chi tiết sổ sách kế toán và tài khoản, việc quan trọng đầu tiên mà người lãnh đạo oanh nghiệp cần quyết định là sẽ quản lý tài chính doanh nghiệp theo mô hình nào?

Mô hình quản lý tài chính doanh nghiệp là đặc biệt cần thiết đối với các doanh nghiệp lớn, hoạt động đa dạng, cấu trúc doanh nghiệp phức tạp. Đối với các công ty, tập đoàn lớn, nếu không có một mô hình quản lý tài chính xuyên suốt, nhất quán và hiệu quả thì sẽ dễ dẫn đến tình trạng mất kiểm soát về mặt tài chính.

Tại sao doanh nghiệp cần một mô hình quản lý tài chính.

 • Mô hình quản lý tài chính là concept định hướng cho việc tổ chức, vận hành, quản lý, kiểm soát tất cả các hoạt động tài chính của doanh nghiệp một cách khoa học, theo một quan điểm nhất quán, xuyên suốt.
 • Mô hình quản lý tài chính là cơ sở để xây dựng hệ thống quản lý tài chính (finance management) mang tính hệ thống xuyên suốt bộ máy tổ chức của doanh nghiệp. Giúp chia sẻ trách nhiệm quản lý tài chính cho toàn bộ máy tổ chức công ty, chứ không chỉ là trách nhiệm của CEO và Finance Manager.
 • Mô hình quản lý tài chính là cơ sở để xây dựng hệ thống kiểm soát (control) và chính sách quản lý rủi ro (risk management) xuyên suốt bộ máy tổ chức công ty.
 • Mô hình quản lý tài chính là nguyên lý cơ sở để thiết kế và lập trình hệ thống phần mềm quản lý tài chính, kết nối với các hệ thống phần mềm khác (kinh doanh, sản xuất, nhân sự, vật tư, kho...)

Nội dung công việc.

 • Mô hình quản lý tài chính phải là mô hình tiên tiến, khoa học, mang tính hệ thống, phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp hiện đại được các tập đoàn, công ty đa quốc gia áp dụng.
 • Các chính sách, qui trình, thủ tục quản lý hoạt động tài chính như: vốn (financing), đầu tư vốn (capital expenditure), chi phí hoạt động (operational expenditure), đầu tư tài chính (financial portfolio),
 • Các chính sách, qui trình, thủ tục quản lý ngân quỹ và chi tiêu tiền mặt (treasure and cash management)
 • Các chính sách, qui trình quản lý rủi ro tài chính (finance control, risk management).
 • ...

Yêu cầu năng lực chuyên môn.

 • Xây dựng mô hình quản lý tài chính như là một phần của hệ thống quản lý công ty, tập đoàn theo tiêu chuẩn quản trị hiện đại.
 • Tích hợp mô hình quản lý tài chính với các công cụ quản lý khác (công cụ quản lý nhân sự, kế hoạch kinh doanh...)
 • Kinh nghiệm thực tiễn áp dụng quản trị doanh nghiệp.

TINH HOA QUẢN TRỊ (IME Vietnam)

Đăng Nhập