Nội dung chương trình huấn luyện CEO Chuyên nghiệp bao gồm phần hướng dẫn ứng dụng hoạch định tăng trưởng cho doanh nghiệp. Đây là một bài trong chuyên mục CEO tạo ra giá trị cho doanh nghiệp.

Xin giới thiệu một trích đoạn để các anh chị tham khảo.

Toàn bộ chương trình huấn luyện này tại đây: CEO Chuyên Nghiệp

Đăng Nhập