Trong doanh nghiệp có hai loại tài sản có giá trị rất lớn, nhưng giá trị của nó không được thể hiện trên báo cáo tài chính. 

Điều này dẫn đến chủ doanh nghiệp, lãnh đạo cấp trên không coi trọng các chức năng đang quản lý hai loại tài sản này.

Đó là tôi đang muốn nói về thương hiệu và đội ngũ nhân sự. Nhiều doanh nghiệp còn không có lãnh đạo phòng Nhân sự, mà giao việc phụ trách nhân sự cho một ai đó không có chuyên môn nhân sự kiêm nhiệm. "Chỉ là để tuyển và đuổi người thôi mà, đâu có gì phức tạp", những doanh nghiệp này chỉ nhìn nhận chức năng Nhân sự ở mức độ như vậy.

Nếu hỏi thì họ có thể nhìn nhận vai trò của nhân tài đối với doanh nghiệp. Nhưng nếu hỏi doanh nghiệp có chính sách gì để thu hút, để giữ người tài, cũng như là để phát huy năng lực của họ một cách tối đa tại doanh nghiệp mình hay không, thì câu trả lời là không.

Nhiều doanh nghiệp không phân biệt được sự khác biệt giữa người tận tụy, làm việc hiệu quả cao với người vào VP làm qua quít cho hết giờ. Ở những nơi này, chắc chắn không có chính sách gì để nâng cao trình độ tay nghề, và cũng không có khoản đầu tư gì để cải thiện hiệu quả của đội ngũ nhân sự.

Đơn thuần đội ngũ nhân sự chỉ được nhìn nhận như là một khoản chi phí, một gánh nặng của doanh nghiệp, không phải là tài sản, và cũng không phải một nguồn lực trọng yếu tạo ra lợi thế cạnh tranh giúp doanh nhiệp phát triển bền vững. (lợi thế về con người là lợi thế bền vững nhất trong tất cả các loại lợi thế của doanh nghiệp!)

Với thương hiệu, có thể các doanh nghiệp này biết thương hiệu là quan trọng. Nhưng do không tính ra được cụ thể nó giá trị bao nhiêu, cũng không thể hiện trên báo cáo tài chính ở dòng nào cả, và cũng không nhìn thấy sự tăng giảm giá trị qua thời gian, dẫn đến lãnh đạo doanh nghiệp không nhìn thấy đóng góp cá nhân của từng CMO đối với tài sản này. Dẫn đến cũng không coi trọng bộ phận đã tạo dựng nên thương hiệu, và quản lý thương hiệu.

Nhiều nơi còn không có phòng marketing! Vai trò của marketing chỉ là book bài quảng cáo, thông báo giảm giá khuyến mại ... những việc này ai làm chả được!  Tuy nhiên, vấn đề là ai cũng rất muốn bán được giá tốt, muốn sản phẩm của mình được khách hàng, người tiêu dùng săn đón như hàng hiệu!!!

Không biết có cách gì để ghi giá trị hai loại tài sản kia vào báo cáo tài chính hay không, để chức năng nhân sự và marketing được các sếp doanh nghiệp coi trọng.

Đỗ Hòa - Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập