Chiến lược tập đoàn khác với chiến lược doanh nghiệp ở chỗ nó nặng về phần quản trị, định hướng vĩ mô và mô hình tổ chức hơn là nhằm quản lý một hoạt động kinh doanh cụ thể.

Tập đoàn là một tổ hợp, nhóm gồm nhiều doanh nghiệp hạch toán độc lập (multi-business), hoạt động trong cùng một ngành hay là nhiều ngành hàng khác nhauu.

Chiến lược tập đoàn giải quyết 3 vấn đề cơ bản:

 1. Kinh doanh (những) ngành nghề gì và chiến lược ra sao?

 2. Quản lý như thế nào?
 3. Công ty mẹ tạo ra giá trị gì cho các công ty con?

Tại sao các tập đoàn cần phải có chiến lược?

 • Hội đồng Quản trị, hội đồng thành viên cần có một công cụ để kiểm soát định hướng kinh doanh lâu dài (trung hạn), nhằm đảm bảo những đồng vốn của cổ đông được đầu tư vào những lĩnh vực tiềm năng và được quản lý một cách hiệu quả.
  Việc duyệt và thông qua chiến lược là cách họ kiểm soát hoạt động kinh doanh, sử dụng đồng vốn, nhằm tránh những rủi ro do sự tùy tiện của các cấp quản lý gây ra.
 • Chiến lược là sự tính toán lâu dài, thực hiện trong nhiều năm. Nó thể hiện cái tầm của cấp quản lý, điều hành doanh nghiệp. Tương lai của doanh nghiệp có thể được tiên đoán được qua chất lượng của bản chiến lược.
 • Qui mô hoạt động đa dạng của doanh nghiệp không cho phép áp dụng phương thức chỉ huy trực tiếp. Lãnh đạo doanh nghiệp cần một công cụ để chuyển tải các ý đồ chiến lược của mình, giúp triển khai một cách chính xác vào các đơn vị thành viên.

Để hoạch định chiến lược tập đoàn thì cần làm gì?

 • Phân tích tình hình kinh tế, môi trường kinh doanh ở những nơi (thị trường) mà doanh nghiệp đang kinh doanh và dự định sẽ kinh doanh.
 • Phân tích xu hướng (industry trend) và nhận định tình hình các ngành mà tập đoàn, công ty đa ngành nhằm đánh giá đúng tiềm năng của từng ngành.
 • Phân tích tình trạng của doanh nghiệp và năng lực cạnh tranh từng ngành hàng, từng thị trường. Từ đó đưa ra khuyến nghị về danh mục kinh doanh (portfolio) của doanh nghiệp.
 • Đề ra định hướng chiến lược (strategic directions) và lộ trình phát triển của từng ngành hàng qua từng giai đoạn (growth roadmap)
 • Áp dụng các phương pháp, biểu mẫu, và thảo luận để xây dựng kế hoạch và các chỉ tiêu tài chính, kinh doanh dài hạn cho công ty (business projection).
 • Đề xuất mô hình quản lý (organization model) và hệ thống quản lý (management system) thích hợp, để có thể quản lý một cách hiệu quả các đơn vị thành viên trong tập đoàn.
 • Đề xuất các chương trình sáng kiến chiến lược (strategy initiatives), mà qua đó công ty mẹ có thể thể hiện vai trò của mình, tạo ra giá trị cho các công ty thành viên.
 • ...

Đỗ Hòa - Tư Vấn Chiến Lược

Đăng Nhập