Ông Đỗ Hòa, chuyên gia tư vấn chiến lược tại Tinh Hoa Quản Trị, phân tích và đề xuất định hướng phát triển cho thành phố Đà Nẵng.

Xin lưu ý rằng đây là đề án nghiên cứu của Công ty Tư vấn Tinh Hoa Quản Trị, được xây dựng và chia sẻ như là một case tư vấn chiến lược mẫu thuộc loại chiến lược địa phương nhằm mục đích tham khảo, không phải là tài liệu chiến lược phát triển chính thức của Thành Phố Đà Nẵng.

Video clip 5.

Trong phần nầy, từ kết quả đánh giá tiềm năng của thành phố Đà Nẵng đối với 23 ngành kinh tế, chúng tôi tiếp tục đánh giá mức độ ưu tiên để tìm ra thứ tự ưu tiên trong số các ngành có tiềm năng.

Để xác định mức độ ưu tiên chúng tôi dùng hai tiêu chí: giá trị tao ra cao hay thấp và thực hiện được ngay hay phải mất nhiều thời gian.

Sau đó chúng tôi lại đánh giá tiếp để tìm ra những ngành kinh tế có sự liên quan hỗ tương lẫn nhau mà chúng tôi gọi là synergy ananlysis.

Cuối cùng từ 23 ngành kinh tế, chúng tôi lọc lại còn 12 ngành mà thành phố có tiềm năng trong đó chúng tôi xác định 7 ngành nghề là ngành kinh tế trọng điểm của địa phương.

(còn tiếp)

Tinh Hoa Quản Trị

Đăng Nhập