Phát triển tổ chức

Ngoài trách nhiệm tổ chức sản xuất - kinh doanh, CEO của một công ty còn một trách nhiệm quan trọng khác, đó là trách nhiệm xây dựng tổ chức. Công tác xây dựng tổ chức (organization development) hướng đến mục tiêu kiến tạo tổ chức cho sự phát triển bền vững lâu dài.

Để xây dựng, phát triển tổ chức, người đứng đầu tổ chức phải luôn luôn thực hiện song song hai nhiệm vụ: Phát hiện và phát triển nhân tố tích cực và Sàn lọc, loại bỏ nhân tố tiêu cực.Để đảm bảo công tác xây dựng tổ chức, trong suốt quá trình hoạt động của mình, doanh nghiệp hay tổ chức chạy song song 2 chương trình:

1) Phát hiện và Ghi nhận những nhân sự có đóng góp tích cực, đáng kể.

2) Phát hiện và Xử lý những nhân sự phạm sai phạm, tiêu cực.

Tại sao phải thực hiện song song 2 việc này?

  • Nếu chỉ tập trung vào nhiệm vụ 1 mà không làm 2, thì coi như dẫm chân tại chỗ. Vì những đóng góp, làm ra được của một số người (số này thường lại không nhiều), lại bị xóa đi bởi những tổn thất do sai phạm, do tiêu cực của những người khác gây ra.

    Môi trường như vậy là một môi trường không lành mạnh. Việc dung túng sai phạm, tiêu cực sẽ làm cho những nhân tố tích cực, những người tài, người có nỗ lực đóng góp, hoặc vì nản chí mà ra đi dần, hoặc ở nhưng không có động lực để đóng góp, vì thấy công sức của mình không có ý nghĩa gì.
  • Còn nếu chỉ tập trung vào nhiệm vụ 2 mà không quan tâm nhiệm vụ 1, thì doanh nghiệp, tổ chức dần dần rồi sẽ chỉ còn lại những nhân sự không đóng góp, cũng không vi phạm gì. 
    Vì nhân sự năng nỗ, tích cực trong công việc thì dễ bị sai phạm. Anh thành công 5 lần thì cũng có 1 lần thất bại. Anh có cẩn thận đến mấy thì sẽ có lúc do vô tình mà gây ra tổn thất cho tổ chức. Chỉ không làm gì, không nổ lực cố gắng gì, thì sẽ không bao giờ sai phạm.

    Môi trường như vậy cũng là môi trường không lành mạnh, vì nó tạo ra một tổ chức không tích cực, bao gồm những nhân sự ngồi không hưởng lợi. Ưu tiên an toàn cho cá nhân hơn sự phát triển của tố chức. Tổ chức do vậy mà chỉ sẽ suy yếu dần, chứ không có động lực để phát triển.

Nhiệm vụ 1 được triển khai qua nội dung các chương trình như: talent development, performance management, competency development, individual development plan, goal performance appraisal ... được chúng tôi giới thiệu trong chương trình CEO Chuyên Nghiệp, HR Management.

Nhiệm vụ 2 thường được triển khai trong các chương trình internal employee relation, disciplinary management, goal performance management ... thuộc chương trình CEO Chuyên nghiệp và HR Management.

Đỗ Hòa - Organization Development.

Đăng Nhập